Konkurs 2022 - FIO | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
194
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-194,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Konkurs 2022

wsparcie finansowe dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych

Projekt MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” realizowany jest w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

Mikrodotacje zostaną przyznane zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), Środki na mikrodotacje pochodzą z Programu NOWEFIO na lata 2021–2030 – Priorytet 1.

 

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 256 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 280 000,00 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 48 przyznane zostanie grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskujących bez Patrona. Środki wskazane powyżej dzielona są pomiędzy Operatorów 4 subregionów, które ogłaszają konkursy na swoim terenie.

Operatorzy realizujący projekt obsługują poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów, zgodnie z poniższym podziałem:

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES: M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki;
 2. Fundacja Nauka dla Środowiska: powiaty: wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski;
 3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.: M. Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki;
 4. Fundacja Pod Aniołem: powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński

Projekt, który w założeniach wniosku aplikacyjnego Wnioskodawcy ma być realizowany w roku 2022 należy zakończyć maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu terminu realizacji. Minimalna długość realizacji projektu wynosi 1 miesiąc kalendarzowy

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji:

 1. Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
 2. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
 4. Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
 5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
 6. W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną.
 7. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
 8. W przypadku realizacji projektu przez grupę samodzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na właściwego operatora:
 9. Wszystkie projekty realizowane dzięki mikrodotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu NOWEFIO na lata 2021–2030.
  Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.
 10. Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji.

Udział środków własnych

W ramach Projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023, wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.

 

Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 35 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 120 zł. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”.

 

Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym –w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW. Żadna z osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje. Wnioski składać należy do operatora, który obsługuje powiaty na których posiadają adres zamieszkania członkowie grupy.

 

Grupa nieformalna (sposoby ubiegania się o dotację):
samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla,
z organizacją pozarządową lub innym podmiotem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 3 „Ustawy”, zwanej dalej Patronem. W tym przypadku wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, podpisują zarówno minimum trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot.