Konkurs 2024
194
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-194,bridge-core-3.0.9,rttpg,rttpg-7.7.3,radius-frontend rttpg-body-wrap,rttpg-flaticon,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-29.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Konkurs 2024

wsparcie finansowe dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych

Mikrodotacje zostaną przyznane zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), Środki na mikrodotacje pochodzą z Programu NOWEFIO na lata 2021–2030 – Priorytet 1.

 

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 161 mikrodotacji w wysokości do 7 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 127 000,00 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 65 przyznane zostanie grupom nieformalnym wnioskującym z Patronem (inicjatywa – lokalne przedsięwzięcie) Środki wskazane powyżej dzielona są pomiędzy Operatorów 4 subregionów, które ogłaszają konkursy na swoim terenie.

 

Operatorzy realizujący projekt obsługują poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów, zgodnie z poniższym podziałem:

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES: M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki;
 2. Fundacja Nauka dla Środowiska: powiaty: wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski;
 3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.: M. Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki;
 4. Fundacja Pod Aniołem: powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński.

Projekt, który w założeniach wniosku aplikacyjnego Wnioskodawcy ma być realizowany w roku 2024 należy zakończyć maksymalnie do 15 listopada 2024 r. Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu terminu realizacji. Minimalna długość realizacji projektu wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

TERMIN NABORU

01.03.2024 – 31.03.2024, godz. 20.00
01.02.2025 – 31.03.2025, godz. 20.00
01.02.2026 – 31.03.2026, godz. 20.00

TERMIN OCENY

01.04.2024 – 30.04.2024
01.04.2025 – 30.04.2025
01.04.2026 – 30.04.2026

TERMIN REALIZACJI

06.05.2024 – 30.11.2024
06.05.2025 – 30.11.2025
06.05.2026 – 15.11.2026

Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 7 000,00 zł.

 1. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
 3. Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
 4. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację. Otrzymane środki finansowe mogą być wyłącznie wykorzystane na działalność pożytku publicznego.
 5. Realizator zobowiązuje się do niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanego projektu.
 6. W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy - Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.

W ramach Projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.

Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji tj.: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 40,00 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 130,00 zł. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062 ze zm.). Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych w art. 6 ww. ustawy. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
  1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  4. apewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 2. w zakresie dostępności cyfrowej: – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  3. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności.

Szczegółowy kalendarz konkursów
grantowych w latach 2024 – 2026